ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560

 ด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงมีนโยบายสนับสนุน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความเป็นผู้นำ ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษา จนสำเร็จการศึกษา โดยมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นิสิต นักศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2 จำนวน 90 ทุนๆละ 30,000 บาท  รายละเอียดตามแนบ