ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

 เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และให้สอดรับกับการประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีการประกาศคัดเลือก เกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ   รายละเอียดตามแนบ