ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานานชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 28 มีนาคม 61

 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ "Innovation in Education for Sustainability"  ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รายละเอียดตามแนบ