PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 รหัส 59 (ทดลองสอน)

โครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 รหัส 59 (ทดลองสอน)

 

  

 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 รหัส 59 (ทดลองสอน) ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาเกี่ยวกับแนวทางและระเบียบข้อบังคับ การปฏิบัติและกฎเกณฑ์ต่างๆ ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์  หาญรินทร์   คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิด  มีนักศึกษาชั้นปีที่  4  เข้าร่วมเป็นจำนวน  460 คน ณ ห้องประชุมพนมศิลป์  ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์/ฝ่ายงานศูนย์ฝึกวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++