PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 พิธีซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562

พิธีซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562

 เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดพิธีซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ขึ้นเพื่อให้บัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รู้ถึงกฎระเบียบและขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม