PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 15 มกราคม 2563 การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 15 มกราคม เวลา 13.30 น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้อง 221 ชั้น 2 อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม การประชุมมีการร่วมกันคิด วิเคราะห์ ประเด็นความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำประเด็นความเสี่ยงมาบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ต่อไป

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++