PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.บัณฑิต ครุศาสตร์ มนพ.

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.บัณฑิต ครุศาสตร์ มนพ.
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในพิธี

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++