PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 22 มิถุนายน 2563 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (รหัส 59)

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (รหัส 59)

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (รหัส 59) โดยมีท่านคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยใช้วิธีออนไล์กลุ่ม ทั้งนี้กิจกรรมนี้จัดขึ้นนักศึกษาได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักศึกษา แนวทางและระเบียบข้อบังคับ การปฏิบัติและกฎเกณฑ์ต่างๆ ก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมทั้งหมด 480 คน ณ อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++