PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 12 มิถุนายน 63 กิจกรรมทักษะการเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3

กิจกรรมทักษะการเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมทักษะการเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพูดในที่ชุมชน การประกอบศาสนพิธี การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำ CPR การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และฝึกภาวะความเป็นผู้นำ

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++