PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนเกี่ยวกับการปรับตัวในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และการทำงานเป็นทีม ได้เรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสริมสร้างการมีศรัทธาและมีใจรักสถาบัน พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิชาการและงานด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++