PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประเมินคุณภาพภายในสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะครุศาสตร์ กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายนามคณะกรรมการฯ ดังนี้ 1) อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ 2) นางอาภาพร สุพร 3) นางสาวเพ็ญพิชญา ปิดตะ

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++