PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 27 มิถุนายน 2563 กิจกรรมนักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษารุ่นที่11

กิจกรรมนักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษารุ่นที่11

วันเสาร์ที่27มิถุนายน2563 สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ได้จัดกิจกรรมนักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษารุ่นที่11พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชา ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์..ทำนุบำรุงวัด..และศิลปวัฒนธรรมพร้อมฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง"หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารสถานศึกษา"โดยพระครูศรีปริยัติการ ณ วัดโอการศรีบัวบาน

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++