PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2563

กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2563

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวันสำคัญทางศาสนา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักสงฆ์อรัญวิเวก และวัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม มีกิจกรรมดังนี้
1. พิธีทางพระพุทธศาสนา
2. ทอดถวายเทียนพรรษา
3. ฟังธรรมะเทศนา
4. ปฏิบัติธรรม
5. กิจรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธิดา เลขะวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน รักษาราชการแทนคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานทอดถวายเทียน ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิราชย์ นันขันตี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานทอดถวายเทียน ณ สำนักสงฆ์อรัญวิเวิก มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง และยังถือเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติตนในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีตามประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยในฐานะที่เป็นชาวพุทธอีกด้วย

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++