PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 22–26 มิถุนายน 2563 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน : กิจกรรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด- 19

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน : กิจกรรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด- 19

เมื่อวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน : กิจกรรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด- 19 และผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อส่งมอบสถานศึกษาในเครือข่ายการบริการวิชาการแก่สังคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2563 ท่านรองคณบดีฝ่ายบริหารและท่านรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ สโมสรนักศึกษาทุกสาขาวิชา ได้ร่วมติดสติ๊กเกอร์สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
การดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ผู้ผลิตแอลกอฮอล สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาผู้ร่วมบรรจุขวดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ผู้ออกแบบสติ๊กเกอร์ รวมทั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมทุกท่าน คณะครุศาสตร์ทุกท่าน งานบริการวิชาการขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ และในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 จะมีการเดินทางไปมอบให้กับโรงเรียน และชุมชนเครือข่ายงานบริการวิชาการแก่สังคมต่อไป

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++