PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 11 ตุลาคม 2563 โครงการ "นฤมิตรการตำนานพระนางแสนสี" ณ โรงละครใหญ่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการ "นฤมิตรการตำนานพระนางแสนสี" ณ โรงละครใหญ่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ Creative Classical Thai Danes ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้ชื่อโครงการ "นฤมิตรการตำนานพระนางแสนสี" ณ โรงละครใหญ่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ได้เชิญ นายนันทวรภัทร พิมพ์ศักดิ์ เจ้าหน้าที่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมเป็นผู้ประเมินในโครงดารดังกล่าวด้วย โดยภายในโครงการดังกล่าวมีการแสดงทั้งหมด 8 ชุดการแสดง ได้แก่ 1. รำถวายพระพรเฉลิมพระมิ่งขวัญบังคมคัลพระพันปีหลวง 2. ทวิเทวีทรงเครื่อง 3. ราชาชมวนารี 4. ยาตราเหมราช 5. ฤทธีนาคราช 6. ประดิพัทธ์ราชา 7. มนตราสัประยุทธ์ 8. สมโภชนครา

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++