PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 กิจกรรม การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธารกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งมีนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 จำนวน 6 ห้อง เข้าร่วมกิจกรรม

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++