PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 6 มีนาคม 2564 กิจกรรมฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป

กิจกรรมฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป

วันที่ 6 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุธิดา เลขะวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++