PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 6 มีนาคม 2564 กิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาไทย และบุคลิกภาพสำหรับครู

กิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาไทย และบุคลิกภาพสำหรับครู

วันที่ 6 มีนาคม 2564 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู กิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาไทย และบุคลิกภาพสำหรับครู ณ ห้อง 143 และ 153 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการพูดภาษาไทยในโอกาสต่างๆได้อย่างถูกต้อง สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ถูกกาลเทศะ และพัฒนาบุคลิกภาพ การปฏิบัติตน แต่งกายได้เหมาะสมกับความเป็นครู

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++