PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 16 มีนาคม 2564 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริการวิชาการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และผลิตสเปย์แอลกอฮอล์เพื่อส่งมอบชุมชนเครือข่ายบริการวิชาการแก่สังคม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริการวิชาการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และผลิตสเปย์แอลกอฮอล์เพื่อส่งมอบชุมชนเครือข่ายบริการวิชาการแก่สังคม


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลางเพื่อสร้างเครือข่ายบริการวิชาการและสร้างรายได้ : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริการวิชาการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และผลิตสเปย์แอลกอฮอล์เพื่อส่งมอบชุมชนเครือข่ายบริการวิชาการแก่สังคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2564 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ผสมแอลกอฮอล์ และดำเนินการส่งมอบให้กับโรงเรียน ชุมชน ในเครือข่ายบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++