PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 20 มีนาคม 2564 กิจกรรมอบรมกฎหมายสำหรับครูและเตรียมความพร้อมสู่อาชีพครู

กิจกรรมอบรมกฎหมายสำหรับครูและเตรียมความพร้อมสู่อาชีพครู


วันที่ 20 มีนาคม 2564 งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในกิจกรรมอบรมกฎหมายสำหรับครูและเตรียมความพร้อมสู่อาชีพครู ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++