PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงานของบุคลากร : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (KM วิจัย)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงานของบุคลากร : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (KM วิจัย)


วันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงานของบุคลากร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (KM วิจัย) โดยจัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นตลอดจนประสบการณ์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น ๒ อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++