PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์

พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์

วันที่ 15 ตุลาคม 2564  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมพยุงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ระหว่างท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ (ปฏิบัติราชการปี พ.ศ.2560–2564) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ (ปฏิบัติราชการปี พ.ศ.2564-ปัจจุบัน)

 

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++