PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 30 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เตรียมการต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เตรียมการต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม เข้าพบปะบุคลากรภายในคณะครุศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม ระยะ 5 ปี 

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++