PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 5 มกราคม 2565 ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนภายในสถานศึกษา 1

 ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนภายในสถานศึกษา 1
         วันที่ 5 มกราคม 2565 ฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการปฐมนิเทศ

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.