PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 14 มกราคม 2565 งานสถาปนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ครบรอบ 6 ปี

 งานสถาปนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ครบรอบ 6 ปี
         วันที่ 14 มกราคม 2565 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ได้จัดงานสถาปนา ครบรอบ 6 ปี ขึ้น ณ บริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ซึ่งมีพิธีตักบาตร ถวายภัตตาหาร(เพล) ถวายสังฆทานและถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์จำนวน 7 รูป โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.