PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 15 มกราคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมนำชีวิตที่งดงามเสริมความเป็นครู

 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู : กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมนำชีวิตที่งดงามเสริมความเป็นครู
         วันที่ 15 มกราคม 2565 ฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัด โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู : กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมนำชีวิตที่งดงามเสริมความเป็นครู ขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมพะยูง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.