PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 18 มกราคม 2565 ประชุมยกร่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู (หลักสูตรสี่ปี) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)

 การประชุมยกร่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู (หลักสูตรสี่ปี) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)
         วันที่ 18 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดประชุมยกร่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชึพครู (หลักสูตรสี่ปี) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566) ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.