PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 19 มกราคม 2565 โครงการจัดการความรู้ในองค์กร : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (KM วิจัย) เรื่อง การเขียนขอทุนวิจัยภายนอกอย่างไรให้ได้ทุน

 โครงการจัดการความรู้ในองค์กร : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (KM วิจัย) เรื่อง การเขียนขอทุนวิจัยภายนอกอย่างไรให้ได้ทุน
         วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการจัดการความรู้ในองค์กร : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (KM วิจัย) เรื่อง การเขียนขอทุนวิจัยภายนอกอย่างไรให้ได้ทุน ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมะ แขวงเมือง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากร ซึ่งมีคณาจารย์ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.