PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 20 มกราคม 2565 การประชุมผู้พักอาศัยหอพักบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 การประชุมผู้พักอาศัยหอพักบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
         วันที่ 20 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมผู้พักอาศัยหอพักบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้พักอาศัยหอพักบุคลากร เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.