PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 21 มกราคม 2565 ประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ของมหาวิทยาลัย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 การประชุมผู้พักอาศัยหอพักบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม          
          วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้องพะยูงทอง ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เวลา 09.00 น. ฝ่ายนโยบายและแผนได้จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ของมหาวิทยาลัย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

         ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เป็นประธานในการประชุมร่วมกับรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย

 ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ