PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 ภาพพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
            วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในพิธี

 ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.