PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะครุศาสตร์

 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะครุศาสตร์
             วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ

 ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.