PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมทำบุญสาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564

 กิจกรรมทำบุญสาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564             

         ในวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมทำบุญสาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเรียนให้กับนักศึกษาและอาจารย์ อีกทั้งเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมของไทยให้คงอยู่สืบไป

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.