PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 2 มีนาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มอาชีพครู (หลักสูตรสี่ปี)(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)

 การประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มอาชีพครู (หลักสูตรสี่ปี)(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)           

         วันที่ 2 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มอาชีพครู (หลักสูตรสี่ปี)(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566) ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา ทิสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.