PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 3 มีนาคม 2565 ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม พบปะ บุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 ดร.พรหมสวัสดิ์  ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม พบปะ บุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  

         วันที่ 3 มีนาคม 2565 ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้พบเข้าเยี่ยมชมและพบปะ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.