PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 3 มีนาคม 2565 ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรม edu open house 2022

 ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรม  edu open house 2022

         วันที่ 3 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรม edu open house 2022 ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรม edu open house 2022 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ บริเวณ อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.