PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 25 มีนาคม 2565 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กิจกรรมแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กิจกรรมแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

        วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เชิญฝ่ายงานวารสารในมหาวิทยาลัยนครพนม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กิจกรรมแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อกำหนดทิศทางและการจัดทำวารสารให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพวารสารใน TCI

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.