PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 1 เมษายน 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะ หลักสูตรรายวิชาชีพครู

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะ หลักสูตรรายวิชาชีพครู

        วันที่ 1 เมษายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะ หลักสูตรรายวิชาชีพครู ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรบรรยาย

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.