PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565

 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565

         วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการคณะครุศาสตร์ครั้งที่ 6/2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน การปฏิบัติงานและกระบวนการต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ ต่อคณะกรรมการบริหารงานวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.