PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 การประชุมชี้แจงการตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565

 การประชุมชี้แจงการตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565

         วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม 143 ชั้น 4 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี นางสาวชนันท์กานต์ รามางกูร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้พร้อมทั้งชี้แจงความเป็นมาในการประชุมเรื่องดังกล่าวแก่บุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.