PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 การประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรม:จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 การประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรม:จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

         วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายนโยบายและแผน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรม:จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขึ้น ณ ห้องประชุม 143 ชั้น 4 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี อาจารย์มานะชัย แก้วสีดวง รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุม มี นางสาว ชนิดา ขันทะเสมา เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน กล่าวรายงานการประชุม และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.