PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

         วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.