PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 การประชุมบริหารวิชาชีพครู​ ครั้งที่1/2565

 การประชุมบริหารวิชาชีพครู​ ครั้งที่1/2565

         วันที่่ 18 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายงานวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมบริหารวิชาชีพครู​ ครั้งที่1/2565 ขึ้น ณ ห้อง 211 อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในการประชุม และมีคณาจารย์ของสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิชาชีพครู​ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.