PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาบีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาบีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

         วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาบีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบ on-site ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.