PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ตรวจประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 การทบทวนผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

 ตรวจประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 การทบทวนผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

         วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ เข้ารับตรวจประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 การทบทวนผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.