PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมอบรมทักษะการเป็นผู้นำ

 กิจกรรมอบรมทักษะการเป็นผู้นำ

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมอบรมทักษะการเป็นผู้นำ ขึ้น ณ ห้องเรียน 211 อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในกิจกรรม โดยมีอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด รองคณบดีฝ่ายบํณฑิตศึกษาและกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานความเป็นมาของกิจกรรมที่จัด และมีอาจารย์ปิยพงษ์ นาไชย อาจารย์ประจำวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เป็นวิทยากรในกิจกรรม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.