PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนครพนม กับ มหาวิทยาลัยเกริก

 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนครพนม กับ มหาวิทยาลัยเกริก

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนครพนม กับ มหาวิทยาลัยเกริก ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยานครพนม โดยมี ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนมและผู้บริหารคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.