PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 การประชุมอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

 การประชุมอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีอาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและบริการวิชาการ เป็นประธาน คณะกรรมและคณาจารย์ของแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้อยู่จัดขึ้นในรูปแบบ on-site และ online ทั้งนี้การประชุมครั้งนี้มีการรายงานการดำเนินงานของฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ผ่านและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะกรรมการและคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.