PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมนักศึกษาสโมสรนักศึกษาพบผู้บริหาร

 กิจกรรมนักศึกษาสโมสรนักศึกษาพบผู้บริหาร

          วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นักศึกษาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าพบคณะผู้บริหารของ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุม 143 ชั้น 4 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รับนโยบายในการทำงานจากท่านคณบดี และนำเสนอกิจกรรมที่นักศึกษาสโมสรนักศึกษาจะดำเนินกิจกรรม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.