PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โครงการวิพากย์รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 โครงการวิพากย์รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

          วันที่ 30 พฤษภาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการวิพากย์รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี แซงบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการคุณภาพการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.